Product zoeken

Algemene Voorwaarden Via Mama Mia

Artikel 1  - Identiteit van de ondernemer

  • Via Mama Mia V.O.F., hierna te noemen Via Mama Mia
  • Vestigingsadres : Willem Hioolenstraat 40, 3065 LE Rotterdam; 
  • Telefoonnummers: +31(0)6-439244887 & +31(0)6-24122974 (bereikbaar van maandag-vrijdag van 9.00- 17.00 uur) 
  • E-mailadres: info@viamamamia.nl
  • KvK-nummer: 54663474 
  • Btw-identificatienummer: NL851392064B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Via Mama Mia en een klant waarop Via Mama Mia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Via Mama Mia, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Via Mama Mia heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 3 - Het aanbod 

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist. Alle vermelde opgaven door Via Mama Mia zoals afmetingen, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Via Mama Mia staat er niet voor in dat zich ter zake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de websitewww.viamamamia.nl in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Via Mama Mia, binden Via Mama Mia niet. Slechts indien de klant aantoont dat het geleverde zodanig afwijkt van de opgaven van Via Mama Mia of van de modellen of afbeeldingen, dat de klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder de zaken die beschreven zijn in de artikelen: 3, 4, 5 en 6. 

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen die op de website www.viamamamia.nl worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in andere winkels (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels).

4.2 Indien een aanbieding op de website www.viamamamia.nl is verlopen, kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend. 

4.3 Voor de producten die online worden besteld, worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Via Mama Mia, onder voorbehoud van prijswijzigingen en kennelijke typefouten. Via Mama Mia heeft de plicht om de klant, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. 

4.4 De prijzen van de producten op de website zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten zijn zoals op de website van Via Mama Mia vermeld. 

Artikel 5 - De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod via www.viamamamia.nl heeft aanvaard, bevestigd Via Mama Mia via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de klant geen ontvangstbevestiging van de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen, kan de klant de Overeenkomst ontbinden.

5.3 Via Mama Mia heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische data waardoor een veilige webomgeving wordt gewaarborgd. Er zijn passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen om de klant veilig elektronisch te laten betalen.

5.4 Via Mama Mia zal bij de levering van het product of producten aan de klant de volgende schriftelijk informatie meesturen:

a. Contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mail adres en correspondentie gegevens waar de klant met een klacht dan wel vragen terecht kan;

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. De informatie over service na aankoop en garanties. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. 

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Via Mama Mia retourneren, conform de door Via Mama Mia gestelde voorwaarden.

6.3 Via Mama Mia behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de afnemer zijn beschadigd.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  

7.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Via Mama Mia dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - De prijs 

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

9.1 Via Mama Mia staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid. 

9.2 Een door Via Mama Mia, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Via Mama Mia kan doen gelden.

9.3 Indien Via Mama Mia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Via Mama Mia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Via Mama Mia is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.4 Indien Via Mama Mia aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Via Mama Mia beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Via Mama Mia is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door incorrect gebruik door de klant of een door de klant daartoe aangewezen derde, zijnde niet Via Mama Mia, van geleverde artikelen. 

9.5 Via Mama Mia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Via Mama Mia.

Artikel 10 - Levering en uitvoering  

10.1 Via Mama Mia zal de uiterste zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzorgen van de bestelling. 

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Via Mama Mia kenbaar heeft gemaakt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens voor de levering van de bestelde artikelen. Indien Via Mama Mia de producten door onjuiste of onvolledige invoering niet kan afleveren zullen hiervoor extra leveringskosten worden doorberekend aan de klant. Aangezien het soms om pakketten gaat, kunnen postbussen niet worden beleverd.

10.3 Via Mama Mia streeft ernaar de op de website vermelde levertermijnen te halen, maar kan deze levermomenten helaas niet garanderen. De levering zal met spoed, doch tenminste binnen 30 dagen na de leveringstermijn plaatsvinden. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, of kan een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft hij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

10.4 Ingeval van ontbinding conform het vorige lid zal Via Mama Mia het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de Via Mama Mia, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11-  Betaling 

11.1. Betaling kan geschieden door middel van iDEAL 

11.2. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Via Mama Mia is ontvangen.

11.3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Via Mama Mia te melden. 

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Via Mama Mia, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. 

12.2 Bij Via Mama Mia ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Via Mama Mia binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 13 – Geschillen 

13.1 Op overeenkomsten tussen Via Mama Mia en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 14 - Privacy

14.1 Via Mama Mia vindt het zeer belangrijk dat de door de klant verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

14.2 Via Mama Mia zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur-en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.

14.3 Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen,
speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Via Mama Mia. Indien men hier geen prijs meer op
stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via afmelding op de nieuwsbrief.

14.4 Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele
bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

Artikel 15 – Copyright

15.1 Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Via Mama Mia
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Via Mama Mia noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 

Artikel 16 - Acceptatie algemene voorwaarden

16.1 Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand en ontvangen onze nieuwsbrief.

 © 2014 Via Mama Mia Nederland
All rights reserved